शुक्रबार, वैशाख ७ २०७५ | Fri, April 20, 2018
नेपालको समय: ०८:५९ | Washington DC: 23:14

कालीगण्डकी नदीबाट दुई सय किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्दै म्याग्दीका दुर्गावहादुर श्रेष्ठ । तस्वीर : रासस

Psn k|of;df ljB’t pTkfbgsfnLu08sL gbLaf6 b’O{ ;o lsnf]jf6 ljB’t pTkfbg ub}{ DofUbLsf b’uf{jxfb’/ >]i7 . t:jL/ M w’|a;fu/ zdf{, a]gL, DofUbL, /f;;

२०७३ पुष २३ गते ११:३८ मा प्रकाशित

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया
फेसबुकमा हामी